Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на технически сътрудник

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ


Обява за конкурс

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на технически сътрудник, при следните условия:

Необходими умения и квалификация:

 • минимална степен на завършено образование – средно
 • отлично боравене с MS Office (Word, Excel) и INTERNET
 • добро владеене на Английски език – писмен и говорим

Личностни качества: инициативност, комуникативност, умения за работа в екип и разпределяне на времето

Отговорности:

 • управление на оперативната документация
 • водене на кореспонденция и служебна поща
 • провеждане на телефонни разговори, контакти с клиенти и партньори
 • работа с офис техника
 • организиране и координиране на бизнес срещи
 • обработка на вътрешна и външна документация
 • поддържане и обновяване на информационната база данни
 • подпомагане цялостната дейност в офиса.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на необходимите умения и квалификации за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на два етапа – по документи и интервю
 4. Необходими документи:
 • професионална автобиография на български език в Europass формат
 • копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка/други)
 • други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността

Място на подаване на документите: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, Бизнес център „Литекс тауър“, ет. 4

Срок за подаване на документи: 22.11.2017 г., 16:00 ч.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.

Ще се свържем по електронна поща само с одобрените по документи кандидати.


www.eufunds.bg

Проект  BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.