Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на експерт “Създаване на сътрудничества и интернационализация”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ


Обява за конкурс

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на експерт „Създаване на сътрудничества и интернационализация“, при следните условия:

Необходими умения и квалификация:

 • минимална степен на завършено образование – Магистър
 • професионален опит в сферата на металните конструкции – мин. 2 год.
 • отлично боравене с MS Office (Word, Excel) и INTERNET
 • отлично познаване на нормативните актове в областта на проектирането и строителството и управление на качеството
 • умения и/или квалификация в сферата на комуникациите и мениджмънта
 • отлично владеене на Английски език – писмен и говорим
 • владеене на втори език – предимство
 • шофьорска книжка, катeгория В – предимство.

Личностни качества: инициативност, отговорност, лоялност, умения за разпределяне на времето и спазване на крайни

срокове.

Отговорности:

 • разработване на база данни с необходима информация вкл. SWOT анализ и анализ на конкуренцията
 • участие в организиране и провеждане на 3 бр. кръгли маси за представяне дейността на клъстера
 • участие в организиране и провеждане на 1 бр. среща с научни организации за създаване на сътрудничества за общи НИРД проекти
 • участие в организиране и провеждане на 3 бр. срещи за сътрудничества с обучителни организации
 • участие в организиране и провеждане на Международен инвестиционен форум в рамките на Международен технически панаир, гр. Пловдив
 • координиране прилагането на изготвената по проекта маркетингова стратегия
 • изготвяне на текущи пазарни проучвания, отчитащи динамиката на пазарите, основни конкуренти на съответните пазари, специфичната нормативна уредба или политика в областта, която може да повлияе пазарната реализация, рисковете и начините за тяхното преодоляване на съответния пазар
 • участие в организиране и провеждане на 3 бр. международни панаири и съпътстващи ги събития
 • участие в организиране и провеждане на 2 бр. международни бизнес срещи /B2B/
 • популяризиране на събитията по дейностите и работа с медиите
 • подпомагане ежедневно дейностите по интернационализация на клъстер БАМК, в т.ч.:
 • поддържане комуникация с Европейска клъстерна мрежа,
 • следене за международни клъстерни конференции и докладване на ръководното тяло,
 • изготвяне база данни с конкретни фирми/организации за създаване на международно сътрудничество,
 • следене международната кореспонденция на клъстер БАМК
 • подпомагане изграждането на транснационална мрежа на БАМК с други клъстерни организации
 • проучване добри практики и спомага за тяхното внедряване в клъстер БАМК,
 • участие във вътрешния мониторинг за изпълнение на дейностите на БАМК.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на необходимите умения и квалификации за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на два етапа – по документи и интервю
 4. Необходими документи:
 • професионална автобиография на български език в Europass формат
 • копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка/други)
 • други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността

Място на подаване на документите: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, Бизнес център „Литекс тауър“, ет. 4

Срок за подаване на документи: 22.11.2017 г., 16:00 ч.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.

Ще се свържем по електронна поща само с одобрените по документи кандидати.


www.eufunds.bg

Проект  BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.