Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на експерт “Управление на проекти”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ


Обява за конкурс

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на експерт „Управление на проекти“, при следните условия:

Необходими умения и квалификация:

 • минимална степен на завършено образование – Бакалавър
 • професионалния опит, свързан с изготвяне на проекти по Европейски програми – мин. 2 г.
 • опит в управление на проекти по Оперативни програми и/или ПРСР.
 • отлично владеене на българската граматика и правопис
 • отлично боравене с MS Office (Word, Excel) и INTERNET
 • отлично владеене на Английски език – писмен и говорим
 • владеене на втори език от страните на ЕС – предимство
 • шофьорска книжка, категория В – предимство.

Личностни качества:

инициативност, желание за работа, прецизност, добри организационни качества, умения за работа в екип и приоритеризиране на множество задачи при недостиг от време.

Отговорности:

 • проучва възможностите за външно финансиране на БАМК;
 • разработва проекти за БАМК, финансирани по европейски програми;
 • управлява проекти на БАМК, финансирани по европейски програми;
 • преглежда и подготвя необходимата документация във връзка с подготовката и управлението на проектите;
 • осъществява и поддържа контакти с бъдещи партньори и сътрудници за изпълнение на проекти, финансирани по
 • различни програми на ЕС;
 • управлява комуникацията между клиенти, доставчици и партньори и отговаря за тяхната координация във връзка с
 • подготовка и управлението на проектите.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на необходимите умения и квалификации за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на два етапа – по документи и интервю
 4. Необходими документи:
 • професионална автобиография на български език в Europass формат
 • копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка/други)
 • други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността

Място на подаване на документите: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, Бизнес център „Литекс тауър“, ет. 4

Срок за подаване на документи: 22.11.2017 г., 16:00 ч.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.

Ще се свържем по електронна поща само с одобрените по документи кандидати.


www.eufunds.bg

Проект  BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.