Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на Административен управител

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ


Обява за конкурс

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на Административен управител, при следните условия:

Необходими умения и квалификация:

 • минимална степен на завършено образование – Магистър
 • общ професионален стаж – мин. 5 години
 • управленски опит – мин. 2 год.
 • отлично боравене с MS Office (Word, Excel) и INTERNET
 • отлично владеене на Английски език – писмен и говорим
 • опит в публичната администрация – предимство
 • опит в дейността на НПО – предимство
 • опит в управлението на проекти – предимство
 • владеене на втори език – предимство
 • шофьорска книжка – категория В – предимство.

Личностни качества:

отговорност, инициативност, способност за работа под напрежение,умения за планиране на времето и работа в екип, много добри комуникативни и организаторски умения, умения за анализ на информация.

Отговорности:

 • организира и координира дейностите, свързани с текущото административно управление на клъстер БАМК
 • ръководи изпълнението на стратегическите документи за развитие, проекти и инициативи на клъстер БАМК
 • разпределя задачите на служителите в клъстера и контролира тяхното изпълнение
 • провежда инструктажи, съвещания и работни срещи с членовете на административния екип
 • създава организационни предпоставки за реализиране на целите на БАМК и текущо следи за изпълнението на дейностите
 • отговаря за целесъобразното и законосъобразното изразходване на финансови средства
 • отчита се пред УС на БАМК за реализираните дейности и направените за тях разходи
 • представя пред УС на БАМК годишни отчети за дейността на клъстера
 • подпомага организационно дейността на експертите, счетоводителя, асистента и членовете на УС, като следи за спазването на регламентираните срокове и поетите ангажименти
 • поддържа връзките на БАМК с медиите, провежда пресконференции, презентира и промотира БАМК, нейните цели и постигнати резултати
 • установява и поддържа връзките на БАМК с местните, регионални и националните власти, бизнеса, НПО и други заинтересовани страни
 • отговаря за правилното организиране на информационната обезпеченост в офиса, както и за неговата постоянна ангажираност по отношение на събирането, актуализирането и разпространяването на информацията

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на необходимите умения и квалификации за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на два етапа – по документи и интервю
 4. Необходими документи:
 • професионална автобиография на български език в Europass формат
 • копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка/други)
 • други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността

Място на подаване на документите: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, Бизнес център „Литекс тауър“, ет. 4

Срок за подаване на документи: 22.11.2017 г., 16:00 ч.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.

Ще се свържем по електронна поща само с одобрените по документи кандидати.


www.eufunds.bg

Проект  BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.