Нормативна уредба

Указания от МРРБ за прилагането на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и на Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011г. за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета

Приложение 5 към указания от МРРБ – Изисквания за влагане в строежите на метални конструкции, обхванати от хармонизирания стандарт БДС EN 1090-1 и за съставяне на декларация за експлоатационни показатели

Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011г

Регламент (ЕО) No 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г;

Закон за техническите изисквания към продуктите

Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Закон за устройство на територията в сила от 31.03.2001г.

Списък на хармонизираните стандарти за строителни продукти по Регламент (ЕС) № 305/2011, в сила от 13.11.2015 г.