Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“, като Бенефициент по договор за БФП № BG16RFOOP002-2.009-0005-C01, провежда процедура с публична покана, за възлагане на поръчка с предмет „Осигуряване на пътнически билети и настаняване в страната и чужбина“

Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“, като Бенефициент по договор за БФП № BG16RFOOP002-2.009-0005-C01, провежда процедура с публична покана, за възлагане на поръчка с предмет „Осигуряване на пътнически билети и настаняване в страната и чужбина“ във връзка с изпълнение на дейностите по проекта.

Документи се подават през информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/.

Дата на обявяване на процедурата: 29.01.2018 г.

Крайна дата за подаване на офертите: 05.02.2018 г.

Документи за избор с публична покана