СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПИК 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ


На 06 ноември 2017 г., СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ влезе в изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020, Процедура  BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”.

Проектът се финансира с помощта на Европейския съюз и ЕФРР, като общата му стойност възлиза на 427 881.66 лева, от които 290 959.54 лева европейско и 51 345.79 лева национално съфинансиране.

Проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции” има за цел оползотворяване ефектите на обединението, пълноценно да използване капацитета и наличните ресурси, подобряване експортния потенциал и увеличаване производителността на членовете на БАМК, като фактори за повишаване конкурентоспособността, интернационализацията и бизнес развитието на клъстера и неговите членове.

Основната цел на проекта ще се постигне на база:

  • насърчаване изграждането и укрепването на административното управление на БАМК, чрез ресурсно обезпечаване на работния процес, обучения и обмен на опит;
  • подобряване потенциала за увеличаване производителността на фирмите членове на БАМК, чрез създаване и използване на възможности за навлизане на нови пазари;
  • създаване на възможности за по-ефективно използване на наличните човешки ресурси, чрез създаване на обща мрежа и политики между членовете и обучителни организации;
  • създаване на потенциал за участие в общи НИРД проекти, чрез създаване на връзки с научни и изследователски организации;
  • повишаване експортния потенциал и по-активното присъствие на международни пазари на фирмите членове на клъстера, чрез провеждане на различни мероприятия и събития с международни участия и характер, и
  • изграждане цялостна визия за пазарно развитие и интернационализация на сдружението, чрез използване на различни маркетингови инструменти, участие в международни изложения и бизнес срещи и наемането на експерт „Създаване на сътрудничества и интернационалния“.

Очакваните резултати и ползи от реализирането на дейностите по проекта и постигането на неговите цели, са свързани с повишена разпознаваемост на клъстер БАМК на национално и международно ниво, постигнато устойчиво развитие на клъстера, повишена степен на обединяване и сътрудничество на местните доставчици/производители от сектора на металните конструкции и тяхното приложение, усвоен и развит капацитет за развитие на конкурентни бизнес продукти и услуги с висока добавена стойност и по-мащабно присъствие на членовете на БАМК на пазара във всичките му измерения – регионално, национално и международно.


www.eufunds.bg

Проект  BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.