Често задавани въпроси

CE маркировкаКакво е CE маркировка?
CE маркировка е регулаторен знак, прилаган от производителя, чрез който се декларира пред клиентите и държавните органи, че продуктът покрива изискваните нива за качество, здраве и безопасност.

Кого засяга CE маркировката?
CE маркировка се прилага към елементите на повечето стоманени конструкции, включително сгради, мостове, кули и мачти, и засяга всички изпълнители на стоманени конструкции, сервизни центрове и дистрибутори.
Отнася се също и за производители на тънкостенни профили, обшивки и настилки, както и на патентовани стоманени продукти, включително CE маркировката засяга също и фирмите за поцинковане.
Проектанта трябва да избере класа на изпълнение на конструкцията, а изпълнителя да гарантира, че има коректна CE маркировка и възможности за изпълнение на конструкцията от съответния клас на изпълнение. Предписанието на проектанта за класа на изпълнение позволява на инвеститора да избере подходящия изпълнител на стоманената конструкция

От кога влиза в сила?
CE маркировката за изпълнение на стоманени конструкции е задължителна от ­1­­ви юли 2014г. От тази дата търговията на европейския пазар на стоманени конструкции и свързаните с тях продукти без CE маркировка става незаконна.

Как изпълнителят на стоманени конструкции става квалифициран за CE маркировка?
Стандартът, регулиращприлагането на CE маркировка за изпълнение на стоманени конструкции е БДС EN 1090-1 (Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти). Той е подкрепен от стандарт БДС EN 1090-2 (Технически изисквания за стоманени конструкции) и от стандарта за управление на качеството при заваряване БДС EN ISO 3834. Много е важно изпълнителят да разполага с компетентен надзорен персонал по заваряване, който да упражнява контрол върху системата по заваряване на фирмата. Засегнатите от CE маркировката трябва да въведат система за производствен контрол съгласно стандарт EN 1090-1, която да бъде сертифицирана от нотифициран орган.

Колко време отнема получаването на сертифицирана Система за производствен контрол?
За фирми, които не са сертифицирани по EN ISO 9001 и EN ISO 3834, процесът може да отнеме между 12 месеца и 2 години.

Какво е клас на изпълнение?
Стандартът, регулиращприлагането на CE маркировка за изпълнение на стоманени конструкции EN 1090-1, въвежда концепцията за клас на изпълнение. Класът на изпълнение установява необходимото качество на изработка и може да се приложи към цялата конструкция, отделен неин елемент или конкретен детайл. Съществуват четири вида клас на изпълнение, като клас на изпълнение 4 е с най-високо ниво на контрол на качеството, а клас на изпълнение 1 – с най-ниско. Принципно те се прилагат към следните структури:
   Клас на изпълнение 1 – селскостопанска сграда (последиците от неизпълнение се считат за малки)
   Клас на изпълнение 2 – по-голямата част от сградите
   Клас на изпълнение 3 – мостове (и повечето структури с динамично натоварване)
   Клас на изпълнение 4 – мостове на големи отвори (последиците от неизпълнение се считат за особено големи)
Отговорност на консултанта/клиента е да избере клас на изпълнение. Препоръките за определяне класа на изпълнение са дадени в EN 1090-2. Изпълнителите на стоманени конструкции трябва да имат сертифицирана СПК за съответният клас на изпълнение. Например изпълнителите на стоманени конструкции с клас на изпълнение 2 не могат да изпълняват конструкции с клас на изпълнение 3 или 4. Тези с клас на изпълнение 4 могат да изпълняват всякакви конструкции.

Може ли клиент извън Европейския съюз да изисква конструкция с CE маркировка?
CE маркировката е задължителна единствено на територията на Европейския съюз и страните членки на ЕАСТ (Европейска асоциация за свободна търговия), но държави или клиенти извън тези граници също могат да поискат CE маркировка.

Трябва ли производител на стомана, който работи като подизпълнител за друг сертифициран производител да бъде сертифициран съгласно EN 1090-1 и да поставя CE маркировка на произвежданите от него продукти?
Задължително е всички подизпълнители също да бъдат сертифицирани.

Възможно ли е продукт с CE маркировка произведен в една държава-членка да бъде отхвърлен в друга държава-членка поради липсата на национално предварително доказателство за съответствие.
Не, само ако декларираните свойства не изпълняват националните разпоредби. Например Финландия е единствената държава, която изисква обявяване на деформации при Експлоатационни гранични състояния.

Има ли списък на продуктите,, които се намират в обхвата на EN 1090-1?
Не, но EN 1090-1 включва строителни продукти от стомана и алуминий, които са постоянно включени в строителните работи (сгради и съоръжения)

Длъжен ли е производителят на крайния продукт да поръчва суровини, притежаващи CE маркировка?
Ако използваната суровина е покрита от хармонизиран стандарт или за нея е било издадено ЕТО (Европейско техническо одобрение), производителят трябва да поръчва продукти, притежаващи CE маркировка.

Ако произведен компонент включва стоманени елементи, които не са покрити от някой от европейските стандарти, посочени в EN 1090-2, може ли да му бъде поставена CE маркировка съгласно EN 1090-1?
Да, но техните свойства трябва да бъдат определени (специфицирани/уточнени) от проектанта.

Само ако се използват стандарти, посочени в EN 1090-2 ли се приемат квалификациите на заварчиците, на операторите по заваряване и на WPQR?
Да, това е посочено в точка 7.4.2 и таблици 12 и 13 в EN 1090-2.

Може ли Надзорния заваръчен персонал да работи като такъв за повече от един производител?
Да, но препоръчваме да не работи за повече от двама производители. Ако фирмите са малки може и за повече.

Днес имаме различни степени на чистота на стоманата, примерно при използването на различни абразивни материали за бластиране се получават различни грапавини на профила на повърхността. Разликата се изразява в микрони и не е същото като SA класовете за чистота. Имаме нужда от нещо в допълнение да се провери, че изискването за чистотата на повърхността, SA, е в съответствие с даден стандарт. Знаете ли, кой стандарт да използвате?
Стандартът, който се прилага е БДС EN ISO 8501-1:2007, който съдържа снимки на различни SA класове на чистота. Не е разрешена употребата на електронни снимки, а само принтирани, както е показано в стандарта.

Трябва ли надзорния персонал по заваряване да присъства по време на заваряване?
Надзорния персонал по заваряване не е задължен да присъства по време на заваряването, но трябва да контролира процесите по заваряване. Той трябва също да предостави заваръчен план, квалифицирани заварчици и заваръчни оператори и да осигури производителят да използва WPS, базирани на WPQR. Вижте също EN ISO 14731.

Необходимо ли е специално обучение за надзорния персонал по заваряване?
Компетентността на надзорния персонал по заваряване е определена в стандарт EN ISO 14731. IWS, IWT или IWE диплома не е изискване, но е добър начин да се докаже квалификация. Задача на производителя е да бъде описан надзорът на заваръчните операции. Наред с други неща той описва как е решено нивото на компетенция на надзора. Някои държави имат национални одобрени курсове/обучения с изпит. Без наличен документ за преминато обучение одиторът от националният орган ще направи по-задълбочено интервю и ще одобри назначеният надзорен заваръчен персонал в зависимост от класа на изпълнение.